GINA DE WIT
"HJIR IS IT BEGJIN"
Ik haw reinheid
En suverheid
Sjoen yn in dream
In pear eagen ferwaarmen
Mijn hert
Sûnder tinken
Of wurden
Koe ik it ferstean
It tjocht
Fan de moarntüd
Seach triennen fan mij

Hjir is it begjin
Ik bin feroare
Wrâld fan alle sin
Krûp mij oan
Hjir is it begjin
Ik bein feroare mei leafde
Leafde fan dij
Hjir is it, hjir is it begjin

In ûnderfining
Sa himels
In hegere macht
Kin dij drage fan see op it lân
Troch in dream
Troch it lijtse
E kleur fan in blom
Wurdt it ljocht om us hinne
In nije krêft

Hjir is it begjin
Ik bin feroare
Wrâld fan alle sin
Krûp mij oan
Hjir is it begjin
Ik bein feroare mei leafde
Leafde fan dij
Hjir is it, hjir is it begjin